Neem contact op: +31 (0) 6 17861874 | E-mail: webshop4all@gmail.com

1) TOEPASSELIJKHEID

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van
Webshop4all en overeenkomsten tussen Webshop4all en haar opdrachtgevers.
b) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.
c) Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins
ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die
ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de
ongeldige bepaling.

2) TOT STANDKOMING EN WIJZIGEN OVEREENKOMSTEN

a) Offertes van Webshop4all zijn vrijblijvend.
b) Overeenkomsten komen tot stand door de tijdige schriftelijke, integrale aanvaarding van een offerte door
de opdrachtgever, of door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Webshop4all van de (mondeling) verstrekte
opdracht. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mailbericht.
c) Wijzigingen in bestaande overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
d) Webshop4all heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
e) De opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Webshop4all worden verstrekt en die relevant zijn
voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart
Webshop4all voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of
onvolledigheid van verstrekte gegevens.

3) LOOPTIJD EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

a) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, of voor een bepaald project, is deze
tussentijds niet opzegbaar. De overeenkomst eindigt in dat geval door verloop van de bepaalde tijd of op de
dag van de eindoplevering van het project.
b) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
c) Opzegging moet schriftelijk geschieden.

4) (EIND)OPLEVERING

a) Indien een overeenkomst voor een bepaald project wordt aangegaan, en dit project in fasen is verdeeld,
vindt na afronding van iedere fase een oplevering van dat deel plaats. De opdrachtgever zal het betreffende
deel binnen een week na ontvangst nauwgezet controleren. Zonder tegenbericht binnen die week wordt het
betreffende deel geacht te zijn aanvaard. Pas na oplevering van enig deel zal Webshop4all met het volgende deel
van het project (kunnen) starten.
b) Webshop4all zal opdrachtgever schriftelijk berichten dat het hele project is afgerond, onder toezending van het
eindresultaat. De opdrachtgever zal binnen twee weken na ontvangst daarvan laten weten of het
eindresultaat wordt aanvaard. Zonder tegenbericht binnen deze termijn wordt het project geacht te zijn
opgeleverd.
c) Eventuele gewenste of noodzakelijke aanpassingen of herstel van onvolkomenheden, die pas na
(eind)oplevering zijn ontdekt, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

5) PRIJZEN

a) Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief “out of pocket” kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend)
reis-, parkeer-, druk-, vermenigvuldigingskosten en kosten van ingeschakelde derden.
b) Alleen indien Webshop4all geconfronteerd wordt met een verhoging van kostprijzen door wijziging van prijzen
van leveranciers, schommeling van wisselkoersen en/of door de overheid opgelegde belastingen en heffingen,
heeft Webshop4all het recht de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever. Webshop4all zal in dat geval,
als de opdrachtgever dat vraagt, zoveel mogelijk inzicht bieden in de prijsverhogende omstandigheden.
c) Prijzen zijn – voor zover relevant - gebaseerd op de op het moment van het aangaan van de overeenkomst
geldende browserversies. Eventuele aanpassingen door tussentijdse updates zijn daarin niet begrepen.

6) BETALING

a) De betalingstermijn is 45 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.
b) Indien Webshop4all genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, is de
opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan
Webshop4all te vergoeden, althans de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke
incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle
gevallen minimaal € 400,00.
c) De opdrachtgever is niet bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met
vermeende vorderingen op Webshop4all.
d) Betalingen door opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en
vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.
e) De bevoegdheid van Webshop4all tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst in
het geval opdrachtgever in verzuim verkeert, omvat voor zover relevant tevens het staken van (onderhouden
van) hostingservice, het blokkeren van websites en/of domeinnaam(registratie) en/of e-mailadressen.
Eventuele kosten van hervatting of heraansluiting zijn voor rekening van opdrachtgever.

7) OPSLAG VAN DATA EN MATERIALEN/AANSPRAKELIJKHEID

a) Webshop4all is tot en met 120 kalenderdagen na eindoplevering verantwoordelijk voor de opslag van data en
materialen die door of namens opdrachtgever aan Webshop4all ter beschikking zijn gesteld, en/of data en
materialen die door Webshop4all zijn vervaardigd in het kader van de overeenkomst.
b) Binnen 120 kalenderdagen na eindoplevering zal Webshop4all, indien opdrachtgever daarom verzoekt,
de op dat moment bij Webshop4all nog aanwezige, door opdrachtgever in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst aangeleverde en/of de door Webshop4all vervaardigde data en materialen aan
opdrachtgever ter beschikking stellen, voor zover deze geen intellectueel eigendom van Webshop4all zijn.
Deze zijn alsdan af te halen op het kantoor van Webshop4all op een USB-stick of DVD of via de Cloud te downloaden.
c) Na verloop van 120 kalenderdagen na eindoplevering is Webshop4all niet langer verantwoordelijk voor de opslag
van gegevens, materialen, producten en/of bestanden en niet aansprakelijk voor schade door verlies van data
en materialen.
d) Webshop4all is niet aansprakelijk voor gevolgschade, behoudens voor zover die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Webshop4all, haar medewerkers, en/of door of namens Webshop4all ingeschakelde
derden.
e) Opdrachtgever is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had
kunnen zijn, met schade waarvoor zij Webshop4all aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij Webshop4all,
op straffe van verval van eventuele aanspraken.
f) In alle gevallen is Webshop4all slechts aansprakelijk voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar in
voorkomend geval dekking verleent.
g) Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van Webshop4all beperkt tot
maximaal tweemaal de opdrachtsom, of – in geval sprake is van een duurovereenkomst – maximaal de
gemiddelde vergoeding voor drie maanden, althans maximaal € 15.000,00.

8) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

a) Webshop4all is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die
ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de
overeenkomst anders is bepaald. Webshop4all mag technische (voorzorg)maatregelen nemen ter bescherming
van intellectuele eigendomsrechten.
b) Voor zover Webshop4all rechthebbende is op door haar in opdracht ontwikkelde websites, worden deze
rechten bij eindoplevering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 (eigendomsvoorbehoud)
overgedragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van overige producten waarvan Webshop4all rechthebbende is,
geeft Webshop4all een gebruiksrecht aan opdrachtgever. Dit gebruiksrecht is niet opzegbaar en mag door
opdrachtgever zonder beperking worden gebruikt, met dien verstande dat het slechts voor eigen gebruik is en
binnen de doelomschrijving van opdrachtgever past. Onder eigen gebruik wordt niet verstaan het
verveelvoudigen met het enkele doel om daarmee winst te maken.
c) Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten van derden, alsook dat - ingeval in het kader van de overeenkomst door of
namens Webshop4all personen moeten worden geportretteerd – geen inbreuken op portretrechten worden
gemaakt. Webshop4all hoeft het in de vorige volzin bedoelde niet te onderzoeken. Opdrachtgever vrijwaart
Webshop4all voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

9) EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) Alle geleverde producten waarvan het de bedoeling is dat deze in eigendom aan opdrachtgever worden
overgedragen, blijven eigendom van Webshop4all totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen tot voldoening
van de tegenprestatie voor alle door Webshop4all krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren
zaken en/of diensten en/of verplichtingen ter zake van tekortkomingen in de nakoming van enige
overeenkomst heeft voldaan.
b) De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan teruggave op eerste verzoek van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde producten, indien Webshop4all daar een beroep op doet en verleent aan
Webshop4all onherroepelijke volmacht deze zaken terug te (doen) nemen.

10) LEVERING EN OVERMACHT

a) Leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen of voortvloeit uit
de aard van de overeenkomst.
b) Er is - in elk geval doch niet uitsluitend - sprake van overmacht van Webshop4all indien een tekortkoming in de
nakoming het gevolg is van ziekte van een of meer van de medewerkers van Webshop4all die naar het oordeel
van Webshop4all van cruciaal belang is/zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
In dat geval mag Webshop4all de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de betreffende
medewerker(s) weer inzetbaar is/zijn, of (indien daarop naar het oordeel van Webshop4all binnen
afzienbare tijd geen vooruitzicht bestaat) een of meer andere medewerkers of derden inschakelen ,
waarbij Webshop4all de kosten gepaard met inwerken van deze medewerkers of derden in
het betreffende project naar redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening mag brengen.

11) OVERIGE BEPALINGEN

a) In beginsel zijn beide partijen gehouden aan het overeengekomen tijdspad. Indien de opdrachtgever echter
om welke reden ook aan Webshop4all vraagt de uitvoering van de overeenkomst voor 14 dagen of langer ten
opzichte van het overeengekomen tijdspad aan te houden of uit te stellen, kan Webshop4all daarmee instemmen
onder de voorwaarde dat Webshop4all de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening mag brengen en
bovendien in dat geval een bedrag van 20% van de resterende opdrachtsom voor de volgende fase(n) bij wijze
van boete in rekening mag brengen. Deze boete laat de aanspraak op volledige schadevergoeding onverlet,
alsook de verschuldigdheid van de resterende opdrachtsom indien de uitvoering van de overeenkomst alsnog
later wordt hervat.
b) Indien opdrachtgever een geplande afspraak zodanig kort tevoren afzegt, dat Webshop4all de voor deze
afspraak ingeplande medewerkers niet meer elders kan inplannen, is opdrachtgever verplicht de ingeplande
uren tegen het overeengekomen of een gebruikelijk uurtarief te vergoeden. De kosten van de voor de aldus
afgezegde afspraak ingeschakelde derden zijn voor rekening van opdrachtgever.